Monday, November 6, 2017

श्रीगुरु गोरक्षनाथप्रणित ‘नाथपंथाचे’ तत्त्वज्ञान :

"Shreepad Deshpande" <shreeshruti62@gmail.com> wrote:

कार्तिक शुद्ध१३, विश्वगुरु श्री गोरक्षनाथ प्रकटदिनाच्या निमित्ताने
संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज श्रीगुरू गोरक्षनाथांची महती सांगतात
तेणें योगाब्जिनीसरोवरु । विषयविध्वंसैकवीरु । तिये पदीं कां सर्वेश्वरु । अभिषेकिला ॥१७५६॥/१८.
त्यांच्याच चरणी ही सेवा समर्पित करतांना अतिव आनंद अनुभवतोय.

श्रीगुरु गोरक्षनाथप्रणित ‘नाथपंथाचे’ तत्त्वज्ञान :

 ‘नाथसंप्रदाय’शब्दाची प्राचीनता : परब्रह्माची, परमत्त्वाची उपासना करणारा हा पंथ सिध्दपंथ, योगमार्ग, गोरखपंथ, कानफाटा संप्रदाय, इ.नावांनी ओळखला जातो. महाराष्ट्रात १३व्या शतकापासून महानुभावीय व भागवतसांप्रदायिक ‘नाथपंथ’असा उल्लेख केला आहे. संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वर महाराज एका अभंगात म्हणतात ‘जगामाजी श्रेष्ठ संप्रदाय नाना, कीर्ती त्रिभुवनामाजी फार | आम्ही एक दीन जाणा नाथपंथी | नीचाहुनी आथी अतिनीच |’
संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानदेवांनी आपली दिव्य गुरुपरंपरा ज्या अभंगातून सांगितली, तो अभंग असा :-
‘‘आदिनाथ गुरू सकळ सिद्धांचा | मच्छिंद‘ तयांचा मुख्य शिष्य ॥
मच्छिद्राने बोध गोरक्षासी केला | गोरक्ष वोळला गहिनी प्रति ॥
गहिनीप्रसादें निवृत्तिदातार | ज्ञानदेवा सार चोजविलें ॥
सरलार्थ : सर्व सिद्धांचे गुरू आदिनाथ आहेत. त्यांचे मुख्य शिष्य आहेत मच्छिंद्रनाथ.-१. मच्छिंद्रनाथांनी गोरक्षनाथांना आत्मज्ञानाचा उपदेश / बोध केला व गोरक्षनाथांनी गहिनीनाथांवर कृपावर्षाव केला.-२. गहिनीनाथांच्या कृपाप्रसादाने श्रीनिवृत्तिनाथ उदार दाते / दातार होऊन त्यांनी ज्ञानदेवांना बोध रूपी अमृतातील सार ममतेने भरविले / चोजविले; 
 रहस्य / मर्म सांगितले.
श्रीगुरू जीवाच्या ठिकाणचे अज्ञान, अविद्या नष्ट करतात. ‘गुरू’ शब्दाची व्याख्या ‘ग इति अंध:कार: | र इति नाशयति | अंध:कारं नाशयति स गुरु: |’ अशी केली जाते. विद्यागुरू, शास्त्रगुरू, मंत्रगुरू, गोत्रगुरू इ.प्रकार परिचित आहेत. एकनाथी भागवतात गुरूंचे २७प्रकार सांगितले आहत. सदगुरू आत्म-बोध देतात. जीवाला गुरू अनेक,  मात्र सद्गुरूच जीवाला मुक्त करू शकतात.
शिष्याने श्रीगुरूंना समर्पित होऊन सेवा करायची असते. तो आज्ञाधारक, कृतज्ञ, पराकोटीचा विनम्र  असावा लागतो. तेच त्याच्यालेखी सर्वस्व असतात. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्याने ज्ञानसाधना करायची असते. विद्या प्राप्त झाल्यानंतर शिष्याने त्यांना दक्षिणा देऊन त्यांच्या ऋणातून मुक्त व्हायचे असते. 
‘आदिनाथ-मच्छिंद‘नाथ’ : आदिनाथ हे श्रीशंकरांना परंपरेत प्राप्त झालेले नाव आहे. श्रीभागवतातील ‘सती-आख्यान’ श्रीशंकर विरागी-आत्मज्ञानी असल्याचे सांगते. त्यांना श्रीविष्णूंकडून आत्मज्ञान मिळाले. ‘पिंडें पिंडाचा ग्रासु | तो हा नाथसंकेतींचा दंशु | परि दाऊनि गेला उद्देशु | महाविष्णु ॥ पंचमहाभूतांचा लय करावयाचा, हे नाथपंथीयांचे मर्म, श्रीमहाविष्णूंनी श्रीशंकरांना सांगितले. श्रीमहाविष्णू हेच आदिनाथ ठरतात. मात्र येथे श्रीशंकरांनाच ‘आदिनाथ’ म्हटले आहे.
श्रीशंकर समस्त नाथसिद्धांचे गुरू आहेत. त्यांच्यातील मत्स्येंद्रनाथ मुख्यशिष्य आहेत.
निरनिराळ्या नाथपरंपरा देशात रूढ अहेत; तरी ‘आदिनाथ-मत्स्येंद्रनाथ’ सर्वत्र अग्रस्थानी आहेत. याबाबत एकवाक्यता आहे. श्री ज्ञाननाथ अभंगात म्हणतात, ‘आदिनाथ गुरू सकळ सिद्धांचा | मच्छिंद्र तयांचा मुख्य शिष्य ॥
दुसर्‍या चरणातील संज्ञा ‘गोरक्षनाथ-गहिनीनाथ’ ‘आत्मज्ञान’ ‘वोळला’. नाशिवंताकडून अविनाशी तत्त्वाकडे, अनात्म्याकडून आत्मतत्त्वाकडे व आकाराकडून निराकाराकडे जाणे; जाता जाता, तेच होऊन जाणे / राहणे, हाच आत्मसाक्षात्कार होय. ‘देव पाहावया गेलो,  तेथे देवचि होवोनिया ठेलो’. अशी या नाथपंथाची प्राचीनता व महत्ता श्रीज्ञानेश्वर महाराज सांगतात.
‘श्रीगोरक्षनाथ’ नाथांमधील सर्वाधिक प्रभावी, शक्तिशाली, तप:पूत,  ज्ञानी योगाचार्य. विशुद्ध अध्यात्मसाधनेचे खंदे पुरस्कर्ते. गुरुमार्गाचे प्रवर्तक. शुद्ध अध्यात्मसाधनेचा प्रचार-प्रसार केला. 
गोरक्षनाथांची ग्रंथसंपदा प्रचंड असून, त्यांनी श्रीचौरंगीनाथांना ‘ नमन’ केले  आहे. अन्य सांप्रदायिकांवरही त्यांच्या कार्याचा ठसा उमटलेला दिसतो. आज अन्य ग्रंथांतून गोरक्षनाथांच्या कार्याविषयी अधिकची माहिती प्राप्त करून सर्वत्र ती गर्जून सांगण्याची आवश्यकता आहे.
श्रीगुरु गोरक्षनाथप्रणित ‘नाथपंथाचे’ तत्त्वज्ञान :
भारतातील श्रीगोरक्षपूर्व साधनाविश्व पारंपारिक पौराणिकहिंदू धारणा, योगपध्दती,तांत्रिकवामाचार, कर्मठ आचारनिष्ठ व्रतवैकल्ये, शाक्तांचा पंचमकार, जारणˆमारण उच्चाटना सारखे विधी व सिध्दी इत्यादींनी झाकाळून गेले होते. यज्ञयागांदि कर्मकाण्ड व तंत्रमंत्रात्मक लिंगˆयोनी यांची पुजा व त्याला अनुसरुन विकृत आचरण यांनाच मह्त्व प्राप्त झाले होते.
भक्तिविचार सुध्दा संप्रदायांच्या चौकटीत निर्जीव, नि:सत्व बनला होता. वैष्णवांचा विशुध्द प्रेमाचा धर्ममार्ग भौतिक व ऐहिक शरीरनिष्ठ सुखाचा मार्ग बनला. अशाप्रकारे विकृत साधनामार्गांनी सबंध साधनाविश्व ढवळून निघाले होते. अशा या विकृत साधनाविश्वाचे शुध्दिकरण विश्वगुरु श्रीगोरक्षनाथांनी केले.
श्रीगुरु गोरक्षनाथांच्या तत्त्वज्ञानाचा उगम ‘सांख्यमत’ असून शैव सिध्दांताच्या ३६ तत्वांचा समावेश त्यात आहे. पिंड व 
ब्रह्मांड यांत समतत्वता, समपदार्थता  आहे या सिध्दांतावर हे तत्त्वज्ञान आधारीत असून हे तत्व अनुभवास येणे हे 
नाथतत्त्वज्ञानाचे परम ध्येय आहे.
परमात्मतत्त्वाच्या अवस्थेत शिवच सर्व विश्वाची उत्पत्ती, त्याचे पालन व त्याचे रक्षण ‘कुडंलिनी’ शक्तिद्वारा करतो.  शिवाची शक्तिˆकुंडलिनी हा विचार नाथपंथाच्या तत्त्वज्ञानात आहे. ही शिवशक्ति चितशक्ति, चिदरुपिणी,  कुंडलिनी जगदंबा इ . नावांनी ओळखली जाते. हीच शक्ति चराचराला व्यापून आहे. गुणपूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोज्वलता व प्रत्यङमुखता हे तिचे पाच गुण आहेत. नाथतत्त्वात जगत हे चिदशक्तिच्या विकासाचे, विलासाचे परिणामरुप आहे तर, शिव हा अनादि, अनन्त, स्वयंसिध्द, स्वप्रकाशी, नित्यतत्व आहे.
शिवस्याभ्यन्तरे शक्ति: शक्तेरभ्यन्तरे शिव:|
अन्तरं नैव पश्यामि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव॥ 
शिव व शक्ति ही दोन दिसली तरी ती एकच आहेत. एकच अद्वितीय असे परमतत्त्व शिव व शक्ति या दोन अवस्थांतून प्रकटते.शिवच शक्ति बनून सर्व दृष्ट सृष्टीमध्ये प्रकटतो, प्रस्फुरीत होतो. चंद्र व त्याचा प्रकाश जसा एकरुप तसेच शिव व शक्तिचे स्वरुप आहे. सर्व सृष्टीची निर्मिति प्रकि‘या हा शिवशक्तिचा विलास आहे.
प्रसरं भासतं शक्ति: सकोचं भासते शिव:|
तयो: संयोगकर्ता य: स भवेद्योगयोगराट् ॥ 
असा प्रसर व संकोच यांचे आदि व अंत्यस्थान म्हणजेच ‘साम्यावस्था’; हे साम्य भंगले की शक्तिचे स्फुरण होते, या स्फुरणातून जगाची निर्मिती होते. शक्तिचा तिरोभाव म्हणजेच ‘लय’. शक्तिचे हे सामर्थ्य व तिची शिवाशी असलेली अभिन्नता ध्यानात घेऊनच नाथयोगी शक्तिची उपासना करतात.
या उपासनेत देहाची साधना महत्वाची आहे, कारण याच देहाने परमपदाची प्राप्ती होणार असल्याने त्याची निगा राखणे महत्वाचे आहे .याची देही याची डोळा ! आत्मसाक्षात्कार प्राप्ती हे नाथपंथाचे ध्येय असल्याने इंद्रिय संयमन व मनोनिग्रहाला आत्यंतिक महत्व आहे. श्रीगुरु गोरक्षनाथांनी हठयोगाचा समावेश आपल्या योगपद्धतीत समाविष्ट केला आहे. हठयोगाचा अभ्यास वाढवून शरीरातील योगनाडया जागवून व त्या अमृतवाहिन्या बनवून साधकास ‘याची देही याची डोळा !’ मुक्तिचा सोहळा अनुभवता यावा हे श्रीगुरुगोरक्षनाथ प्रणित योगसाधनेचे प्रधान वैशिष्ठ आहे.
श्रीगुरु गोरक्षनाथ आपल्या‘सिद्धसिद्धांत पद्धति’या योगविषयक ग‘ंथात आपल्या साधनामार्गाचे वैशिष्ठ सांगतातˆ
‘पिंडमध्य चराचरौ यो जानाति | स योगी पिंड संवित्तिर्भवति ॥
  ब्रह्माण्डवर्ति यत् किंचित् तत् पिण्डेऽप्यसि सर्वथा ॥
जे ब्रह्माण्डात आहे तेच पिण्डात ! हा महत्वाचा सिध्दान्त श्रीगोरक्षनाथ सांगतात. पिण्डात व ब्रह्माण्डात जे तत्त्व व्यापुन आहे त्याची एकदा अनुभूती आल्यानंतर सगुणनिर्गुण, साकारनिराकार, द्वैतअव्दैत यांच्या पलिकडचे ‘नाथब्रह्म’च उरते. कुंडलिनी जागृतीने ‘पिंण्डे पिण्डाचा ग्रासू’ हया जीवशिवसामरस्याच्या अनुभूतीचा साधनामार्ग श्रीगुरु गोरक्षनाथांनी उपदेशिला आहे आणि ह्यासाठी  श्रीगुरुकृपेशिवाय तरणोपाय नाही !
वर सांगितलेल्या पिंडब्रह्मांण्डाच्या ऐक्याच्या ज्ञानासाठी, सामरस्याच्या अनुभूतीसाठी श्रीगुरु गोरक्षनाथांनी हठयोगाची साधना प्रवर्तित केली. या हठयोगास कर्म, ज्ञान, भक्ति यांची जोड दिली. तांत्रिक, शाक्त, कापालिक, अघोर, व इतर वामाचारी व विकृत साधनांच्या कचाट्यातून भारतीय धर्मसाधनेची सुटका करुन गुरुमार्गाधिष्ठीत साधनामार्ग सुप्रतिष्ठित केला.                                           
                                                    ॥  ‘ ग’ कारो गुणसंयुक्तो ‘ र ’ कारो रूपलक्षण: 
             ‘क्ष’  कारणात् क्षयं ब‘ह्म श्रीगोरक्ष नमोऽस्तुते ॥

On Nov 2, 2017 9:11 AM, "Sudesh" <sudesh.chogle@gmail.com> wrote:
ॐ शिव गोरख
 
श्रीगुरु गोरक्षनाथांनी सांगितलेले मर्म...
 
पवन ही जोग पवन ही भोग,
पवन ही हरे छत्तिसौ रोग |
या पवन कां कोई जाणे भेव,
सो आपैं करता आपैं देव ||
 
Smile
 
******
 
ब्रह्मरस मे नहाया, गोरख अलख निरंजन गाया
मायाजाल को भस्म करके, बभूत सरीर चढाया
नाथ मछिंदर गुरु ग्यानी का सपूत जगत कहलाया
सोहं हंस: उलट नाद से, प्राण गगन चढाया
सहस्रार मे शून्य गति कर, सहज स्थिती अपनाया
जोगी बनके देस बिदेस घूम, नाथपंथ बतलाया
कृष्णदास यह गुरु गोरख के, है नित गुण को गाया
'ॐ शिव गोरख' जाप सुनके, गोरख दिल भर आया!
या अंकांच्या ईमेल प्रति काढून टाकल्या.


marathi Esahity का प्रोफ़ाइल फ़ोटो
ebooks10.esahity@gmail.com
संस्कृत वाणी
जयविजय
पालकनीति

Thursday, November 2, 2017

गीतार्थबोधिनी

तुकाराम महाराजांची मंत्रगीता व तिची पाने आणि गीतार्थबोधिनी

संस्कृतं च संगीतं च -- हैदराबाद सेमिनार २०१७

संस्कृतं च संगीतं च -- हैदराबाद सेमिनार २०१७ 


Friday, October 27, 2017

समृद्धि व संगणक का भाषाई समीकरण

समृद्धि संगणक का भाषाई समीकरण


पिछले महीने मुझे आयआयटी पवई के एक विद्यार्थी समूह को संबोधित करना था। वे ग्रामीण इलाकों की समृद्धि के लिये कुछ करना चाहते हैं और हमारा विषय भी वही था - ग्रामीण प्रगति के रास्ते क्या-क्या हो सकते हैं। एक प्रश्न यह भी था कि वैश्विक बाजार में हम अपना स्थान कैसे बना सकते हैं? उसमें संगणक की भूमिका को हम किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं?

वैश्विक बाजार - इस शब्द ने हमें पिछले कई दशकों से एक छलावे में डाल कर रखा है। क्या है यह बाजार? विश्व की सात अरब जनसंख्या में करीब डेढ़ अरब जनसंख्या अर्थात् पाँचवाँ हिस्सा तो भारत का ही है। इस बड़े भारी बाजार को विश्व की दूसरी कंपनियाँ तो पहचानती हैं पर हमारे अपने उत्पादक नहीं पहचानते दूसरे देश की सरकारें तो समझती हैं पर अपने देश की सरकार नहीं समझती। इसी कारण हिंदी सहित देशी भाषाओं का महत्व समझे बिना सरकार हर काम में अंगरेजी को प्राथमिता देती है, मानो अपने देश की जनता कुछ है ही नहीं।

उन विद्यार्थियों के सम्मुख भी मेरी चर्चा का विषय यही था - आज भी देश की सा प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और जो शहरों में रह रहे हैं उनमें से आधे भी गांव से उठकर वहां आये हैं अर्थात् जिन्हें हम फर्स्ट जेनरेशन कहते हैं। फिर उनकी भाषामें उनसे व्यवहार किये बगैर कैसे हम उनकी समृद्धि में सहायक हो सकते हैं? उनकी भाषामें उन्हें संगणकीय कौशल्य दिये बिना कैसे वे समृद्ध हो सकते हैं ?

आज एक समीकरण बन चुका है - संगणक और समृद्धि का। इसे समझते हुए डिजिटायजेशन का कार्यक्रम जोर-शोर से चल पड़ा है। लेकिन उसकी भाषा है अंगरेजी। सरकार चाहती है कि जनता अपना सारा काम ऑनलाइन करे। लेकिन सरकार भूल जाती है कि आज भी अस्सी प्रतिशत की भाषा स्वदेशी भाषा ही है -- अंगरेजी नहीं। इसीलिये बहुत ही बड़े तामझाम संपत्ति-निवेश के साथ सरकार डिजिटायजेशन में तो लग पड़ी लेकिन आज से तीन या पांच वर्षों में पता चलेगा कि इसका प्रभावी फल नहीं मिल रहा। इस गलत दिशा में जाते कार्यक्रम की दिशाको आज ही मोड़ना होगा। सच कहा जाय तो संगणक व्यवसायियों के पास यह एक बड़ा मौका है कि वे ऑनलाइन सेवाओं को भारतीय भाषाओं में लाने का व्यवसाय आरंभ करें। क्योंकि इसमें हजारों संभावनाएँ हैं। और बहुत बडा मार्केट भी।

हमारी विशाल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा 10 से 30 वर्ष की आयु में है। इतने बड़े यंगिस्तान को देख हम फूले नहीं समाते। लेकिन इनमें से केवल पंद्रह से बीस प्रतिशत ही दसवीं कक्षा से आगे निकल पायेंगे। और अंगरेजी का हौव्वा तो उन पर भी है जो दसवीं से आगे निकल पायेंगे। यही वह यंगिस्तान है जो समृद्धि लाने में घाडी पर रखा जायेगा। लेकिन हमारा सारा ध्यान लगा हुआ है कि ये लोग ल्दी से ल्दी अंगरेज हो जायें और अंगरेजी का ज्ञान लेकर संगणक-साक्षर बन जायें। इस नीतिकी भूलको समझना आवश्यक है।

हमारे देश की साक्षरता 70 प्रतिशत, अंग्रेजी-साक्षरता 20-22 प्रतिशत और उस इंग्लिश-लिटरसी की अनुगामिनी होकर चलने वाली कंम्प्यूटर लिटरसी है 10-12 प्रतिशत। चीन की स्थिति क्या है? वर्ष 2001 में उनकी लिटरसी थी 85 प्रतिशत। इंग्लिश लिटरसी थी 3 प्रतिशत और कंप्यूटर लिटरसी जो अंगरेजी लिटरसी की नहीं, बल्कि चायनीज लिटरसी की अनुगामिनी थी - वह थी, आठ प्रतिशत और उसकी शुरूआत हुई 1997 के आसपास। आज या कल संगणक-लिटरसी में चीन हमसे आगे ही निकलने वाला है। मीलों आगे, क्योंकि उनकी संगणक-साक्षरता अंगरेजीकी मोहताज नही है।

हमारे देश में 1985-90 के आसपास संगणकके क्षेत्रमें एक बड़ा मार्केट खुला कि पश्चिमी देशों से संगणक -- आधारित जॉ वर्क ले आओ और उसे पूरा कर पैसे कमाओ। 1985 से 2005 तक हमारा आईटी क्षेत्र फलता-फूलता रहा और उनकी कमाई पर सरकार ने कहा देखो यही है रास्ता। स्कूलों में संगणक-दान की होड सी लग गई। सरकारी फर्मान निकले कि सबको अंगरेजी पढ़ाओ, टाई-शाई पहन और कम्प्यूटर का काम सिखाओ। इस नीतिसे विद्यार्थियों की और शिक्षकों की भी संगणकीय क्षमता उनकी स्वभाषा-क्षमता से नहीं, बल्कि अंगरेजी-क्षमता से सीमांकित हो गई। जब तक अंगरेजी ज्ञान नहीं बढ़ता, संगणक ज्ञान नहीं बढ़ सकता।

चीन में उलटी प्रक्रिया रही। संगणक क्षमता का आधार बनी स्वदेशी चीनी भाषा। तो संगणक क्षमता में तेजी से बढ़ोत्तरी होने लगी। पश्चिमी देशों के जॉब वर्क वहाँ भी आये। दस-पंद्रह चीनीभाषी संगणक-विदों के साथ एक-एक अंगरेजी भाषा का संगणक-विद, इस आधार पर जॉब वर्क लेना आरंभ किया और तरक्की करते रहे। वर्ष 2020 तक पश्चिमी देशोंका पूरा जॉब- वर्क- मार्केट हथियाने का संकल्प है।

सॉफ्टवेअर के साथ चीनने हार्डवेयर और शोधकार्यपर भी ध्यान दिया है। हार्डवेयर मार्केट में तो यह हालत है कि मानो सिलिकन वैली उठकर शंघाई में गई हो। आईबीएम अब केवल चिप के रिसर्च ही कर लेता लै, पर उनका प्रॉडक्शन पूरी तरह ताइवान-कोरिया-चीन में ही हो सकता है। कुछ ही वर्षों में रिसर्च में भी वे आगे निकलेंगे क्योंकि मातृभाषा आधारित शिक्षा के कारण सोच-विचार की क्षमता संकुचित होने की बजाय वृद्धिगत ही होती है। यही कारण है कि हमारी पेटीएम जैसी कंपनियों को बैक-एंड सपोर्ट के लिये चीन की अलादिन कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि अपनी संगणक-क्षमता का दम भरते हुए भी हमारे देशमें इतने विशाल पैमानेपर कुछ भी नही हो पाया। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन भी चीन से आयातित सस्ते टिकाऊ पीसीबी पर निर्भर है।

तो हार्डवेयर में आगे, रिसर्च में आगे और जिस संगणकीय कुली-गिरी पर हम इतराते थे, वहाँ भी चीनी भाषाकी नींव पर खडी संगणक-क्षमता के आधार पर हमसे आगे निकलने का पूरा आयोजन। सी है चीन की विश्व बाजार नियंत्रण की दूरदर्शिता और हम उससे भिड़ना चाहते हैं, व रेस जीतना चाहते हैं एक ऐसी भाषा के आधार पर जिसमें हमारी 70 से 80 प्रतिशत जनता का कोई सहभाग ही नहीं होगा।

तो आइये देखते हैं कि इस परिदृश्य को बदलकर इसमें भाषाई रंग भरना किस प्रकार संभव है। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक माध्यमिक पाठशालाओं को। यहाँ पहली कक्षा में सौ प्रतिशत प्रवेश, फिर पाँचवीं तक आधे बच्चों का टिके रहना, और सबको सरकारी योजनाओं के अंतर्गत संगणक मिले हुए हैं, ये तीन अच्छी बातें हैं इस दृश्य के कारण संभावना बनती है कि बच्चों को यथाशीघ्र संगणक पर इनस्क्रिप्ट विधि से भाषा लेखन सिखाया जाये। लेकिन यह संगणकीय प्रक्रिया अभी भी अधूरी है क्योंकि सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापक संगणकके डिब्बों को खोलने से डरते हैं। यदि वह खराब हो गये तो उत्तरदायी कौन? कभी कभी वे किसी अध्यापक को सौंप देते हैं कि आप इन मशीनों को कक्षा में ले जाकर पढाओ। लेकिन वे अध्यापक भी डरते हैं कि यदि बच्चों ने हाथ लगाया और वे खराब हो गये तो आँच उन पर ही आयेगी। फिर सरकारी योजना में एक कमी और भी है। संगणक तो दे दिये, लेकिन शिक्षकों को इनस्क्रिप्ट प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। ज्ञातव्य है कि इसके लिये केवल तीन दिन की ट्रेनिंग, या एक दिन की जानकारी-क्लास भी समुचित है। लेकिन अब तक यह नहीं हो पाया है। कारण – वरिष्ठ अधिकारियों व लोक-सेवकोंका इनस्क्रिप्टके प्रति अज्ञान ।

यदि एक समीकरण है कि डिजिटायजेशन से सुविधा होती है, समय बचता है और इस प्रकार वह समृद्धिका निमंत्रक है तो हमें इस दूसरे समीकरणको भी समझना होगा कि देशके अस्सी प्रतिशत युवा की भाषाई संगणक-क्षमता ही डिजिटायजेशन की आत्मा है। डिजिटायजेशन का सुपरिणाम यदि शीघ्रातिशीघ्र देखना हो तो पाठशालाओं में इनस्क्रिप्ट के माध्यम से शिक्षकों बच्चों का संगणकीय स्वदेशी भाषाई प्रशिक्षण और उसके साथ-साथ डिजिटायजेशन की सेवाओं के पोर्टल्स को देशी भाषाओं में बनाने का काम तत्काल आरंभ करना होगा।

इनस्क्रिप्ट पद्धतिसे देशी भाषाओं में संगणक शिक्षा देने से रोजगार की संभावना भी बढ़ती है। जिन्हें इस सरल विधि से देशी भाषा में संगणक पर काम करना गया उनके लिये कई आयाम खुल जाते हैं। यदि डिजिटायजेशन का काम स्वदेशी भाषाओं में होता है तो इन्हें वहां तत्काल काम मिल सकता है। और भी कई संभावनाएँ हैं। न्यायालयों का उदाहरण देखा जा सकता है। आज हर कोई न्यायालयीन देरी का रोना रोता है। इस देरी के कारणों में एक यह भी है कि न्यायालयों में शीघ्रता से भाषाई टंकण करने वालों की कमी है। पारंपरिक टाइपराइटर वाली पद्धति से टाइपिस्ट तैयार होने में भी आठ महीने तक का समय लग जाता है और वह लेखन इंटरनेट पर टिकाऊ भी नहीं होता है अतः उसे अपलोड करते हुए पीडीएफ बनाने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात् काम में अनावश्यक वृद्धि। इनस्क्रिप्ट पद्धति से सीखकर आये लोग न्यायालय में वहीं के वहीं डिक्टेशन ले सकते हैं। आज भी यह होता है लेकिन वे टाइपिस्ट टाइपराइटर पद्धति से सीखकर आये होते हैं अतएव उनकी उपलब्धता भी कम है और काम की गति भी। उसे अपलोड करनेमें भी खिचखिच है।

दूसरा एक बड़ा क्षेत्र लै सभी सरकारी संकेत स्थलों का। हाँ भी देखा जा सकता है कि सरकारी सेकत स्थल प्रथमतः अंगरेजी में ही बनाये जाते हैं। फिर कहीं कहीं उन्हें हिंदी या प्रांतीय भाषा में भी बनाया जाता है पर ये देशीभाषी संकेत- स्थल समय पर अपडेट नहीं होते। इसका भी वही यांत्रिक कारण है इनस्क्रिप्ट पद्धतिवाला टायपिंग न होना दस वर्ष पहले तक सरकारी कार्यालयों में प्रायः किसी को इनस्क्रिप्ट विधि नहीं आती थी। अतः किसी भी पन्ने को टंकित करने के बाद उसे पीडीएफ बनाना अनिवार्य हो जाता था। फिर उसे एनआईसी के सुपुर्द किया जाता कि आप इसे अपलोड करें। संकेत स्थल के रखरखाव अपडेट का काम एनआईसी के अधिकार में रखा होता था क्योंकि पीडीएफ फाइल को अपलोड करना एक जटिल प्रक्रिया है। पीडीएफ फाइल अपलोड करने का सबसे बड़ा घाटा यह है कि उस पर लिखी सामग्री को सर्च इंजिन के द्वारा खोजा नहीं जा सकता। इस कारण से भी भाषाई संकेत स्थलों की उपयोगिता केवल दस प्रतिशत ही रह जाती है। इस बातको प्रायः कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नही समझता है।

अब धीरे-धीरे सरकारी कार्यालयों में इनस्क्रिप्ट के जानकार टाइपिस्ट गये हैं। लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी अब तक इस मुद्दे पर अज्ञानी ही हैं कि इनस्क्रिप्ट में किये गये टंकण के क्या फायदे हैं और क्या उपयोगिता है और इंटरनेट- टिकाऊ टंकण होने के क्या नुकसान हैं। हाल में ही मेरे एक परिचित राजभाषा अॅडवाइजर ने मुझे पूछा कि अब उनके विभागके सारे टाइपिस्ट इनस्क्रिप्ट टाइपिंग करते हैं तो अब उनका हिंदी संकेत-स्थल सुधारने के लिये आगे क्या क्या करना आवश्यक है?

इसके उत्तर में मैं तीन कार्यकलापों को आवश्यक मानती हूँ। पहला तो यह कि सरकारी के अण्डर सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक को यह प्रशिक्षण लेना चाहिये कि सर्च-इंजिन-समायोजित संकेत-स्थल होने के क्या नुकसान हैं और होने के क्या फायदे। फिर ये कि सर्च-इंजिन-समायोजित फाइल बनाने में इनस्क्रिप्ट विधि का क्या महत्व आवश्यकता है। फिर जब डॉक फाइल को ही अपलोड किया जायगा तो वह करना भी सर है, उसमें यदाकदा सुधार अपडेटिंग भी सरल है और इसी कारण उसे किसी एऩआईसी अधिकारी के कार्यभार में रखकर आपके विभाग के किसी नोडल अधिकारी पर भी सौंपा जा सकता है। ऐसा करने से अपलोडिंगका काम तेजीसे होगा और अधिक पगार वाले एऩआईसी तंत्रज्ञों की आवश्यकता को भी घटाया जा सकता है। सलाह तो मैंने दे दी, अब वह धरातल पर जाने कब उतरे।

एक दृष्टि डालते हैं हमारे आज के भाषाई साहित्य पर। शब्द ब्रह्म की उपासना और लिपिबद्ध ग्रंथों की रचना - दोनों ही कार्यों में भारत सर्वदा आगे रहा और इसी कारण विश्व गुरु बना। आज भी हमारा लिखित साहित्य अपार है-- खासकर संस्कृत में। लेकिन इंटरनेटपर हमारी उपस्थिती अत्यल्प है। यदि हमने तमाम देशी भाषाओं को इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से ज्ञानभाषा नहीं बनाया तो भारत को फिर एक बार विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा होना असंभव है। आज इंटरनेट के विभिन्न ज्ञान-स्थलों पर अंगरेजी में अरबों-खरबों पन्ने जुड़े हुए हैं पर विश्व जनसंख्या का पंचमांश हिस्सा रखने वाले भारत की भाषाओं के कुल पन्ने दस करोड़ से भी कम हैं। और जो हैं उनमें सर्चेबल पन्ने नितान्त कम। इस कमी को शीघ्रता से पूरा करना हमारी कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने यही है देशी भाषाओंके लिये शुभकामना।

--------------------------------------------------------------------------------------------